Bize Ulaşın:

+90 (549) 437 00 22

Fiziksel Mekan Güvenliği Aydınlatma Belgesi

Müşteri İçin Aydınlatma Metni  (Fiziksel Mekan Güvenliği Süreci) 

NAZENİN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mimar Sinan Atatürk No:202 Atakum/Samsun adresinde mukim 0630048748200013 mersis numaralı NAZENİN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Şirketimizden mal veya hizmet satın almaktasınız. Bu sebeple ziyaretiniz süresince Fiziksel Mekan Güvenliği Sürecinde işlenecek olan kişisel verileriniz hakkında işbu aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK Kanununun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir: 

  1. Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kayıtları)     (Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amacıyla)   

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır. 

4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz ürün veya hizmet alımınız kapsamında firmamızda bulunmanız sırasında Güvenlik ve Destek Hizmetleri birimimiz tarafından toplanmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmaktadır. 

Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı  KVKK madde 5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebebiyle işlenmektedir. 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Mimar Sinan Atatürk No:202 Atakum/Samsun adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu Mimar Sinan Atatürk No:202 Atakum/Samsun adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.