Bize Ulaşın:

+90 (549) 437 00 22

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçileri İçin Aydınlatma Metni

(İletişim Formu)

NAZENİN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mimar Sinan Atatürk No:202 Atakum/Samsun adresinde mukim 0630048748200013 mersis numaralı NAZENİN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimizin internet sitesini kullanmaktasınız. İnternet sitesi iletişim formunu kullanarak tarafımıza gönderdiğiniz aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımıza başvuru amacınızla sınırlı olarak size geri dönüş yapabilmek amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanılmakta ve bu kullanımın ardından derhal imha edilmektedir :

1-) Kimlik Verileri (Ad-Soyad)    (Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Sözleşme  Süreçlerinin Yürütülmesi/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla)

2-İletişim Verileri (Telefon Numarası) (Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla)

3-)Müşteri İşlemi (İletişim Formu Vasıtasıyla Gönderilen Bilgiler)   (Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla)

Kişisel verileriniz, web sitemizin daha iyi faaliyet gösterebilmesi ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla  detayları çerez ve gizlilik politikasında açıklanan çerez bilgileri temin edilmektedir, bu kapsamda IP adresi bilgileriniz de tarafımızca işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yurt içinde veya  yurt dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz ziyaretiniz kapsamında Bilgi İşlem birimimiz tarafından toplanmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmaktadır.Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde  5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebebiyle işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Mimar Sinan Atatürk No:202 Atakum/Samsun adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu Mimar Sinan Atatürk No:202 Atakum/Samsun adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz